Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Power to Grow

Artikel 1 | Algemeen

1.1

Begripsbepaling. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Power to Grow, die deze voorwaarden hanteert. Dienstverlening: het aanbieden van coaching, healing, cursussen, workshops, trainingen, e-coaching en leermiddelen. Klant: de contractuele wederpartij van de Ondernemer.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Artikel 2 | Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische aanmelding de aanbieding van de ondernemer aanvaardt. Of, in het geval van persoonlijke coaching, indien de Klant het Informed Consent ondertekend.

2.3

Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

2.4

De Ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen een opdracht / Klant te weigeren.

Artikel 3 | Prijs

3

Prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief 21% btw indien particulier gefactureerd en exclusief 21% btw indien zakelijk gefactureerd. Voor bedrijven gelden maatwerktarieven exclusief btw, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.

Artikel 4 | Adviezen

4

De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de aangegane overeenkomst.

Artikel 5 | Geheimhouding

5.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding/overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2

De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een cursus, workshop of training van en over andere klanten krijgt.

5.3

Onder geen enkele omstandigheid, behalve als er een wet is overtreden, zal er enige informatie betreffende de inhoud van een conversatie aan derden openbaar worden gemaakt. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Ondernemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. In dat geval is de Ondernemer niet aansprakelijk als zij onwettige zaken aan de sponsor van de Klant of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

5.4

Op alle communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, post, voicemail, WhatsApp etc.) is het confidentialiteits-principe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Ondernemer en de Klant degenen die de communicatie via deze media te zien/horen krijgen. Partijen worden geacht op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

Artikel 6 | Intellectuele eigendom

6.1

De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op de door hem gemaakte presentaties, plannen, offertes, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, ook wanneer kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.

6.2

De Ondernemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 | Uitvoering van de opdracht

7.1

De Ondernemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

7.2

De Ondernemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Klant, mits dit naar oordeel van Ondernemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

7.3

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan de Klant waarborgt.

7.4

De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn dienstverlening de Beroeps-en Integriteitscode van het Telos Center USA na.

Artikel 8 | Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht/training/cursus/coaching

8.1

De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotselinge opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet.

8.2

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade gelden door de ontbinding.

8.3

Omstandigheden die een overmacht situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

Artikel 9 | Wijzigingen in de opdracht

9.1

Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Klant in rekening te brengen.

9.2

Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin door de Klant verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid.

9.3

Indien tijden de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en brengt de Ondernemer de hieruit voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening.

Artikel 10 | Betalingsvoorwaarden

10.1

Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2

Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de klant een klacht indient in overeenstemming met het artikel 13.1 van deze voorwaarden.

10.4

Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

10.5

Bij niet nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

Artikel 11 | Annulering

11.1

Annulering geschiedt schriftelijk per e-mail, met bericht van ontvangst (een bevestiging van annulering middels een e-mail van Ondernemer).

11.1a

Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Ondernemer binnen 15 dagen de door de Klant eventueel reeds betaalde geldsom onder aftrek van €25,- annuleringskosten terug.

11.1b

Bij annulering minder dan vier weken maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Klant 50% van de eventueel betaalde geldsom binnen 15 dagen terug.

11.1c

Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.

11.2

Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

11.3

Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te annuleren wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De Klant ontvangt binnen 15 dagen de door hem eventueel reeds betaalde geldsom terug.

Artikel 12 | Ontbinding

12.1

Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt.

12.2

Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is de Ondernemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.

12.3

Indien de Klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12.4

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 13 | Klachten

13.1

De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

13.2

Als de Klant zich niet kan verenigen met de conclusie en de afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij het Telos Centrum NL. De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad van Toezicht. Voorts is art. 6:236 sub n BW van toepassing.

13.3

Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

14.1

De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot een geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen.

14.1a

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.1b

De aansprakelijkheid van de Ondernemer is ten alle tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijn de overeengekomen prijs voor de dienstverlening.

14.1c

Voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.

14.1d

De door Ondernemer te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de Klant te betalen prijs voor de overeengekomen dienstverlening gering is in verhouding tot de omvang van de door de Klant geleden schade.

14.2

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 15 | Toepasselijk recht

15

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.